Pavol Blažek / 1957 / žije a tvorí v Brezovej pod Bradlom. Na výtvarnú scénu nastúpil v 80-tych rokoch 20. stor. a odvtedy prešiel viacerými vývojovými etapami. Maliarske školenie získaval u prof. M. Rašlu /1979 -1983/ a v grafike a ilustrácií u prof. D. Stopiaka /1984 – 1986 VŠVU/. Vnútorný nepokoj a plné zaujatie tvorbou ho nútilo hladať nové podoby maľby, experimentoval so štruktúrou povrchu, výnimočný cit pre farby ho viedol k zaujímavým koloristickým hrám. Prešiel od raných štúdijných polôh cez krajinu, konštruktívno-lineárnu koncepciu, figurálnu tvorbu až po najnovšie prejavy imaginatívnych až mystických pastóznych kompozícií v čarovných farebných harmóniách,v ktorých sa schovávajú figurálne symboly nútiace vnímateľov k snahe o rozuzlenie príbehu. Obrazy Pavla Blažeka čerpajú námety z histórie, mytológie, legiend, reagujú však aj na súčasné dianie vo svete aj v našej krajine. Pozorne vníma vzťahy medzi ľuďmi, osobitne medzi mužmi a ženami / Zóna lásky /. Rád vytvára tematické okruhy, obracia tému z rôznych uhlov pohľadu / Mediálna porcia, Priepasť, Fragmenty staroveku/. Spontánny expresívny prejav sa strieda s premyslenou až rafinovanou kompozíciou. Jeho diela ani tak nezobrazujú, oni pôsobia na naše zmysly. Priťahujú pohľad ako magnet svojou surrealistickou farebnosťou, niekedy uvoľnenými líniami, inokedy zložitým labyrintom čiar a plôch / Nočné ruže, Nezvestná krajina, Pramene raja /. Poskytujú pohľad do vnútorného sveta autora, jeho názorov, emocionálneho napätia ako odkazu na súčasnú dobu plnú chaosu, množstva zmien, ktoré nie sme schopní absorbovať. Strácame a znovu nachádzame cestu vlastného bytia.

PhDr. Iveta Lenická

Krehké, iluzívne myšlienkové teritórium úvah, vidín a meditácií, personifikovaná ríša dobra a zla, magické kúzlo historických legiend, mýtov i skutočností, ale napr. aj konflikt moci a morálky sú výrazom odvekej snahy po zaktualizovaní a zjednotení problému predstavy a možnosti, ideálu a skutočnosti, hľadania jedinečného v mnohorakom, nádeje v bezprizornom, hľadania prístavu v rozbúrenom mori. Obrazový sen o najprostejších veciach človeka. Večná túžba po čistote mravnosti a pravde. Virtuálna skladba o ľudskom šťastí. Popri určujúcom formálnom projekte je dôležitý pocit, diferencované hodnoty ľudskej psychiky a podvedomia. Aj z tohto dôvodu v autorskej koncepcii Pavla Blažeka trvale akcentuje viacvrstvová hra asociácií, skrytých či otvorených významov, prekrývajúcich sa obsahových arabesiek, náznakov a symbolov.

Božena Juríčková

Myšlienkové posolstvo v Blažekových dielach , ktoré vykryštalizovalo pomerne zavčasu, potvrdzuje svoju aktuálnosť, ako charakteristická, pevná os celej maliarsko-kresbovej tvorby. Plocha obrazov je viac sústredená na veľký základný tvar a objem a popritom významovo určujúci detail s výrazným symbolickým zázemím. Premyslené, konštruktívne riešenie obrazovej plochy, celku i jednotlivostí. Farba v autorových obrazoch je nositeľom kvalít významových, ponímaná emotívne a v plošných reláciách odhaľuje východisko, tok i ústie myšlienky. Grafický kontrast svetla a tieňa rozihráva jemné akordy, ďalej stupňuje citovú pôsobivosť diela.

PhDr. Štefan Zajíček

 

 Slovak visual artist. He was born in Brezová pod Bradlom in 1957 where he lives and works. The present appearance of Blažek´s paitings with prestige of colouristic structures has its own prosaic backround from the earliest positions trough civilist landscape, and record of a figure. The fragile thought territorry of reflections, visions and meditations, personified empire of the good and the evil. The magic of historic legends, myths and fact, also bipolarity of relation betwen a man and a woman, conflict of power and moral are the expresion of everlasting endeavour to aktualize and unify the problem of image and possibility, ideal and reality. Blažek´s works affect our senses with spontaneous expression, color composition and relaxed lines. The pictorial dream on the plainest matters of a man. The virtual composition on the human happiness.

From the catalog of the autor´s exhibition.